در هفته های اخیر تصاویر عجیبی از چالوس مخابره شده است که حیرت همگان را بر انگیخته است روئیت سفینه فضایی در هفته های گذشته در آسمان چالوس و اکنون مشاهده حیوانی عجیب در سواحل چالوس، نقل خبری محافل مجازی شده است.
موجود عجیب در چالوس